Stajlar


GÜNCEL DUYURULAR


İkinci yarıyılı sonunda yapılan atölye eğitimini tamamlayan öğrenciler, çeşitli sanayi kurum ve kuruluşlarında bilgi ve görgülerini arttırmak üzere yapacakları zorunlu stajlar, dördüncü yarıyıl sonunda TEMEL STAJ, altıncı yarıyıl sonunda ise MESLEK STAJI olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 


TEMEL STAJ

Makina Mühendisliği alanındaki üretim yöntemlerinin inceleneceği 5 hafta süreli staj türüdür. Talaşlı imalat ve döküm bölümlerinden oluşur. Bu staj kapsamında öğrenciler; Talaşlı imalat yöntemleri ve döküm yöntemleri ile bu yöntemlerde kullanılan üretim araçları ve bu araçların çalışma prensiplerini inceleyerek üretilen parçalar bazında incelemelerini yapacaklardır. Bu staj içerikleri ile ilgili detaylı bilgiler TEMEL STAJ sunusundan edinilebilir.

Firmaların kapsam alanına girmeyen üretim yöntemleri farklı firmalarda yapılabilir. Örneğin döküm ve talaşlı imalat bölümleri farklı firmalarda yapılabilir. Bu durumda staj, talaşlı imalat üç, döküm iki hafta olacak şekilde düzenlenmelidir.

Staj yapan öğrenciler firmadan teknik resim talep edemedikleri takdirde aşağıdaki teknik resim formatına uygun olarak form ve konum toleranslarını içerecek şekilde endüstriden bulacakları bir parçanın teknik resmini staj defteri üzerine yapacaklardır. Teknik resim örneğine buradan ulaşabilirsiniz.


MESLEK STAJI

Meslek stajı, üretim yönetimini kapsayan 5 hafta süreli bir staj türüdür. Bu staj kapsamında öğrenciler; bir ürünün, hammadde temininden başlayarak mamul madde haline gelene kadarki evrelerini inceleyeceklerdir. Ayrıca kurum veya kuruluşun ticari anlayışı incelenecek konular arasındadır. Bu staj içerikleri ile ilgili detaylı bilgiler MESLEK STAJI sunusundan edinilebilir.


STAJ BAŞVURUSU

1. Firmalar

Staj yapılacak firmalar öğrenciler tarafından belirlenir. Fırma listesine ulaşmak için tıklayınız.

Belirlenen firma, bölümümüz öğrencilerince daha önce staj yapılmış ve onaylanmış firmalar arasında değilse, Staj komisyonu üyelerinden onay alınmak koşulu ile ilgili firmada staj yapılabilir. ( Onay için, firma faaliyet alanının staj içeriklerine uygunluğu, üretim araçları hakkında bilgi, çalışanlar v.b. bilgiler gereklidir.)

2. Başvuru Tarihi

Staj başvuruları, yaz döneminde yapılacak stajlar için, firmaların staj başvurularını değerlendirdiği tarihler esas alınarak yapılır. Bu nedenle ilgili firmanın staj takvimi bilinmelidir. Genelde başvurular Güz yarıyılı için EYLÜL, Bahar yarıyılı için ise MART ayı sonuna kadar yapılmalıdır.

Yıl içinde yapılacak stajlarda akademik danışmanın onayladığı (staj yapacağı günler dersinin olmadığı, staj yapmasına herhangi bir engel olmadığı onayı) ve staj komisyonunca sene başında ilan edilen tarihe kadar Yıliçi Staj Başvurusu yapılabilir. Formunun işyerince onaylandığına dair belgenin bölüm öğrenci işlerine teslimi ile geçerlilik kazanır.

3. Başvuru Biçimi

Staj başvuruları ilgili firmaya yazılacak Temel Staj Başvuru Dilekçesi ve Meslek Stajı Başvuru Dilekçesi veya YILİÇİ STAJ FORMU Başvuru Dilekçesi ile gerçekleştirilir. Bazı firmalar öğrencilerden zorunlu staj belgesi adı altında belgeler istemektedir. Bölümümüzün bu şekilde düzenlediği bir belge yoktur. Ancak firmalara yapılacak yazılı başvurularda danışman onayı alındığında ayrıca bu belgeye gerek yoktur. Bu nedenle tüm başvurularda danışman onayı alınmalıdır.

Firmalar, öğrencinin başvuru dilekçesine kendi başlıklı kağıtları ile yanıt verebilirler yada dilekçeye not düşerek öğrenci için belirledikleri staj takvimini bildirebilirler.


STAJA BAŞLAMA

Staj yapacakları firmadan aldıkları onayı Bölüm Öğrenci İşlerine (staj komisyonu dosyasına konulmak üzere ) sunan öğrenciler sırası ile aşağıdaki işlemleri yaparak staj yerlerine gidebilirler.

1. Kitap satış bürosundan Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri için düzenlenmiş STAJ DEFTERİ satın alınır.

2. Bu defter ön yüzü ve içerisinde sabit olan Fotoğraflı sayfa ve ayrıca ek olarak dekanlığın web sitesinde indirilen staj sicil formu ve sigortalanma formunda ilgili kısımlar doldurularak fotoğraflar yapıştırılır. Akademik danışman ve Dışdanışman tarafından ilgili kısımlar onaylanır. (Herbir staj için- her bir işyeri için tek birer form kullanılacaktır)

3. Defter ve fotoğraflı formlar Bölüm Öğrenci işleri sekreterliğince mühürlendikten sonra; staj komisyonu başkanınca onaylanır ve dekanlığa gönderilir. Staj yapılacak firmaya bu belgeler ile gidilir. (Danışman onayı yapılmamış ilgili kısımlar doldurulmamış defterlerin dolayısı ile stajın kabulü yapılamaz)

4. Yıl içinde yapılacak stajlarda akademik danışmanın onayladığı (staj yapacağı günler dersinin olmadığı, staj yapmasına herhangi bir engel olmadığı onayı) Yıliçi Staj Başvuru Formunun işyerince onaylandığına dair belgenin bölüm öğrenci işlerine teslimi ile geçerlilik kazanır.


STAJ SÜRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Her öğrenci staj sırasında, stajla ilgili çalışmaları, belirlenen kurallar doğrultusunda (her gün neler yaptığını ve nasıl yapıldığını tarihi ile kaydederek) bir STAJ DEFTERİ’ne kaydedecektir. Defterin her sayfası ilgili bölüm sorumlusunca kaşe ve imza ile onaylanacaktır.


STAJ SONU İŞLEMLERİ

Her iki staj sonunda, staj defteri firma staj sorumlularınca onaylanmış olmalıdır. Eğer staj çalışmaları birden fazla firmada yapılmışsa, defterdeki ilgili yerler (1. işletme, 2. işletme) firma mühür veya kaşesi ile yetkili kişi tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca İlgili kısımlardaki çalışmalar tarihlerine göre yapılan çalışmalar kısmına yazılmalıdır.

Defter ekinde verilen ve firmaların stajyer öğrenciler ile ilgili geri bildirimlerini içeren Sicil Formu (her bir firma için) aynı şekilde firma tarafından doldurulup onaylanacak ve staj bitiminde bölüm adresine postalanacak yada kapalı zarf içerisinde öğrenciye teslim edilebilecektir.


DEFTER TESLİMİ

Staj defterleri yaz stajlarında yeni eğitim döneminin başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde Yıliçi Stajlarında staj bitiminden sonra iki hafta içerisinde Akademik ve Dış danışmanlara kontrol ettirilerek onaylatılır (Defterin sol alt köşesine imza alınır). Daha sonra staj değerlendirme anketi doldurularak, bölüm öğrenci işlerine mevcut listeye kayıtlanarak teslim edilir. İlgili staj komisyonu üyesi gerekli kontrol ve mülakatlar için öğrencileri panodan bilgilendirir.

Yıl içinde yapılan stajlarda defter teslimi, aynı süreçler izlenerek stajın bitiminden itibaren ilk iki haftada yapılmalıdır.


DEĞERLENDİRME

Her iki stajın tamamlanmasından sonra gerekli evraklar, staj komisyonu başkanı tarafından Dekanlık Öğrenci işlerine teslim edilir.

Bu bilgiler öğrenci işleri tarafından öğrencinin dosyasına işlenir. (Öğrenciler bilgisayar ortamında dosyasından sonucu görebilir)


YIL İÇİ STAJLARI

İkinci öğretim öğrencileri ( ve dersleri olmayan örgün öğrencileri ), derslerini aksatmayacak şekilde, yarıyıl içerisinde danışmanlarının ve bölüm başkanlığının onayı ile stajlarını yapılabilirler. Ancak ders başlama saatleri düşünüldüğünde gerekli çalışma saatini tamamlamak için ikinci öğretim öğrencileri beş yerine altı hafta staj yapacaklardır. Ayrıca MÜDEK kapsamında Endüstri Danışma Kurulu ile yapılan görüşmeler sonunda Bölümümüz öğrencileri için öngörülen, haftanın belirli günlerini kapsayan yıliçi stajı da yapılabilmektedir. Bu kapsamda staj yapacak öğrenciler, haftada iki günden fazla olmamak ve ders programlarının uygun olması koşulu ile stajlarını yapabileceklerdir. Her iki durumdaki öğrenciler YILİÇİ STAJ FORMU ‘nu doldurup, danışman, ve bölüm başkanlığı onayı ve de ilgili firma onayı aldıktan sonra formun alt yarısını bölüm öğrenci işlerine teslim ettikten sonra stajlarını yapabileceklerdir.


YIL İÇİ DEFTER TESLİM VE KOŞULLARI

Yıl içi stajlarında defter doldurma ve teslim ilkeleri yaz stajı ilkeleri ile aynıdır.


SIKÇA SORULAN SORULAR

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Stajımın bölümlerini farklı işletmelerde yapabilir miyim?

Toplam beş haftalık stajın 3+2 şeklindeki bölümleri farklı işletmelerde yapılabilir. Bu durumda her bir işletme için onay alınmalı ve staj sonunda, her iki işletmeden onay ve staj Sicil belgesi alınmalıdır. Bu durumdaki öğrenciler staj yerine gitmeden önce iki adet fotoğraflı ve onaylı sicil belgesi oluşturmalıdırlar.

 1. Staj yapılacak firmalar için mutlaka onay almam gerekiyor mu?

Her firma için gerekmiyor. Bölümümüz “staj firması veri tabanı”nda olmayan firmalar için staj komisyonundan onay alınmalıdır.

Onay için firmayı tanıtıcı belgeler (firmadan alınmış; faaliyet alanı, üretim araçları hakkında bilgileri içeren broşür vb.) ile başvurulmalıdır.

 1. Staj yeri seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Staj yapılacak işletmeler temel staj için talaşlı imalat yapan (torna, freze, matkap, planya, CNC gibi üretim araçları bulunan) firmalar arasından seçilmelidir. Bu firmaların bünyesinde çalışan makine mühendis(ler)i olmalıdır. Meslek stajı için ise üretim yönetimine ilişkin bir staj olduğundan büyük ölçekli firmalarda yapılması önerilir.

 1. Stajımı yapabilmem için öğrenci olduğuma ilişkin belge istediklerinde ne yapmalıyım?

Staj yapılacak firmaya yazılacak başvuru dilekçesi, Öğrencinin danışmanınca onaylandığında bu dilekçe istenilen belge yerine geçmektedir.

 1. Yıl içi staj yaptığımda staj defterini ne zaman teslim edeceğim?

Yıl içi staj bitimini takip eden 2 hafta süre içerisinde defterler teslim edilmelidir.

 1. Staj Defterini doldururken teknik çizimler nasıl olmalıdır?

Deftere yapılan çizimler, staj sırasında yapılmalı ve işletmenin ürünlerine ait parçaların çizimleri olmalıdır. Bu çizimler standart çizim kurallarına uygun olmalıdır. Görünüş, kesit, ölçülendirme, yüzey kalite ve tolerans gibi verileri içermelidir.

Çizimler deftere yapıştırılmamalıdır. Eğer Bilgisayar destekli çizim yapılmışsa bu çizimler ayrı bir dosyada sunulmalıdır. Staj döneminde işyerinde yapılmayan iş parçasının resimleri (rastgele resimler) defterlerde olmamalıdır

 1. Staj yaptığım firma detaylı çizimlere izin vermiyor. Bu durumda ne yapmalıyım?

Firma çizim detaylarına ( Ölçü, tolerans, Yüzey kalite, vs) izin vermeyebilir. Bu durumda çizim üzerinde ölçü değerleri yazılmadan ve yüzey kalite işaretleri de genel işaret olarak belirtilebilir. Eğer firma gizlilik nedeniyle ürünlere ilişkin öğrencilerin çizdikleri teknik çizimleri kesinlikle vermiyorsa bu durumda çizimlerin firma tarafından saklandığı ve çizimlere ilişkin bilgileri (çizim adeti, sayfa ebatları, v.b.) belirten ek belgeyi öğrenciye vermelidir.

 1. Dönem arasında süre yetmediği takdirde stajımın bir kısmını, devamsızlık yaparak eğitim dönemi ile çakıştırabilir miyim?

Bu mümkün değildir. Eğitim dönemi içerisinde yapılacak stajlar süresi ne olursa olsun ders kaydı yapıldıktan ve danışman onayı ile ilgili günler belirlendikten sonra yapılabilir.

 1. İkinci Öğretim öğrencisiyim stajımı eğitim dönemi içerisinde yapabilir miyim?

Evet, ikinci öğretim öğrencileri eğitim dönemi içerisinde staj yapabilir. Fakat iş bırakma ve derse yetişme gibi durumlar göz önünde bulundurularak, bu durumdaki ikinci öğretim öğrencileri 5 hafta yerine 6 hafta staj yapacaklardır.

 1. Staja başlamadan önce neleri yapmam gerekir?

Kitap satış bürosundan Makine Mühendisliği Bölümü için hazırlanmış STAJ DEFTERİ, eğer birden fazla işletmede yapılacaksa yeterli sayıda ( Her işyeri- her staj için birer tane ) STAJ SİCİL FORMU temin edilerek ilgili kısımlar doldurulduktan ve fotoğraflar yapıştırıldıktan sonra Bölüm Öğrenci İşlerine ve danışmana onaylatılıp staj yerlerine gidilebilir.

 1. Staj bitiminde neleri yapmam gerekir?

Staj bitiminde defterin her sayfası işletmedeki ilgili birim sorumlularınca onaylanacak, defterin ilk sayfası işletmeler için ayrılmış alana; tarih, onaylayanın imzası ve işletmenin kaşesi vurularak onaylanacaktır. Ayrıca defterdeki ilk sayfada “Yapılan çalışmalar” bölümü istenilenlere uygun olarak doldurulmalıdır. İşyerine onaylatılmış defter danışmana gösterilip onay alındıktan sonra bölüme teslim edilmeldir.

“Staj sonuç Belgesi” (form 2) firma tarafından öğrenci değerlendirilmesi yapıldıktan ve aynı şekilde onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisinde bölümümüze postalanabilir yada elden teslim edilebilir.

 1. Defterimi ne zaman, kime teslim etmeliyim?

Staj defterleri; yıl içi stajlarda staj bitiminden sonra en geç iki hafta içerisinde, yaz stajında eğitimin başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde Bölüm öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

 1. Transkriptimde staj yaptığım görülmemekte bu durumda ne yapabilirim?

Staj bilgileri, ders notları gibi DEBİS ortamına girilmediğinden, staj sonuç belgeleri staj sorumlusu öğretim elemanlarınca öğrenci işlerine teslim edildikten (öğrenci her iki stajını tamamladıktan sonra belgeler dekanlık öğrenci işlerine gönderilmektedir.) sonra ilgili birim tarafından öğrenci bilgilerine eklenmektedir. Öğrenciler herhangi bir olumsuzluğa karşı staj defterlerinin kabul onayı yapılıp yapılmadığına dikkat etmeli ve staj defterlerini mezun olana kadar saklamalıdırlar.

 1. İntibak öğrencisiyim ne yapmam gerekir?

Diğer Üniversitelerden yatay yada dikey geçiş yöntemi ile kayıtlanıp Bölümümüzde öğrenimini sürdüren öğrencilerin stajları, geldikleri üniversitelerden getirecekleri staj bilgileri ile Staj Komisyonu Başkanlığına yapacakları başvurular değerlendirilip öğrenciler buna göre yönlendirilecektir.

 1. Arkadaşlar İşletme Stajından bahsediyorlar bende yapacak mıyım ?

Makine Mühendisliği bölümünde işletme stajı yoktur Meslek stajı yaptırılmaktadır. Bu staj içinde öğrenci işin ne kadar zamanda yapıldığı, malzemenin nasıl temin edildiği, fiyatlandırmanın nasıl yapıldığı ve çalışanlar ve çalıştıranlar arasındaki iletişim yöntemlerini de gözleme ve öğrenme fırsatı yakalayabilmektedir.


FORMLAR VE DÖKÜMANLAR

 Staj sicil formu  Sigortalanma formu  Staj zorunluluk belgesi  
 Temel stajı başvuru formu  Meslek stajı başvuru formu  Staj akış şeması  
 TEMEL STAJ Sunusu  MESLEK STAJI sunusu    
 Bölüm staj yönergesi  Staj yeri onay formu

STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Murat TOPAÇ

Arş. Gör. M. Umut KARAOĞLAN

Arş. Gör. H. Fırat KARASU

Arş. Gör. Tuba EVGİN

Arş. Gör. Nahit ÖZTOPRAK

Arş. Gör. Ayşe Uğurcan ATMACA

Arş. Gör. Utku Alp YÜCEKAYA

Arş. Gör. Coşkun YOLCU


Hızlı Erişim

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.

Genel Arama